جداشدگی شبکیه

/
جداشدگی شبکیه جدا شدن یا پاره شدن شبکیه (بافت…